JUDr. Martin Pavlík, PhD.

Mediátor pre Nové Mesto nad Váhom a široké okolie
EST. 2017

O mediácii

Prečo zbytočne dlho a draho riešiť spor na súde, platiť súdne poplatky, advokátov, ušlý zisk, úroky z omeškania a trovy konania, pričom nakoniec vždy jedna strana súdny spor prehrá a vzťah medzi stranami zostáva do budúcna nenávratne narušený?! Vyskúšajte mediáciu!

Mediácia, to je mimosúdne riešenie sporov občianskych, susedských, rodinných, obchodných a pracovných, ako aj sporov vo verejnej správe za prítomnosti nestrannej osoby – mediátora, ktorý spor nerozhoduje, ale aktívne napomáha sporovým stranám, aby sa čo najrýchlejšie a obojstranne najvýhodnejšie dohodli, pričom štatisticky sa až 80% mediovaných sporov končí dohodou sporových strán!

Mediované prípady sa v praxi môžu týkať napr. rozvodu, zverenia dieťaťa do starostlivosti, výživného, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadania podielového spoluvlastníctva, vecných bremien, nedodržiavania zmluvných podmienok, resp. porušenia zmluvnej povinnosti medzi podnikateľmi (napr. neuhradené faktúry, nedodanie objednaného tovaru alebo služieb ako takých alebo ich nedodanie v náležitom množstve, resp. kvalite atď.), sporov medzi spoločníkmi, resp. sporov medzi spoločníkmi a orgánmi obchodných spoločností, sporov na pracovisku (medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami navzájom, resp. medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou), sporov pri nedodržaní kolektívnych zmlúv, sporov pri ukončení pracovného pomeru, sporov v miestnej štátnej správe (okresné úrady) alebo sporov v miestnej územnej samospráve (obecné a mestské úrady) atď..

Mediácia môže prebiehať formou spoločnej mediácie (prítomné sú obe sporové strany) alebo formou oddelenej mediácie (prítomná je vždy iba jedna sporová strana).

Po začatí mediácie sa môže ktorákoľvek zo sporových strán rozhodnúť, že v mediácii nebude pokračovať.

Mediácia je neverejná a okrem mediátora a sporových strán na nej nemôže byť nikto iný prítomný (pokiaľ sa mediátor so sporovými stranami nedohodne inak).

Mediátor, ako aj sporové strany sú vo vzťahu k tretím osobám povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri mediácii dozvedeli (pokiaľ sa mediátor so sporovými stranami nedohodne inak).

Dobu trvania mediácie predstavuje spravidla niekoľko mediačných stretnutí, pričom nie je výnimkou, že pri menej náročných sporoch sa sporové strany dohodnú už na prvom mediačnom stretnutí.

Sporové strany môžu podstúpiť mediáciu ich sporu dokonca aj vtedy, ak sa ich spor už rieši na súde, pričom, ak sa dohodnú na súdnom zmieri prostredníctvom mediácie, vráti sa im 30-90% výšky súdnych poplatkov (v závislosti od toho, v akom štádiu je ich spor na súde).

Video spot


Ruky