JUDr. Martin Pavlík, PhD.

Mediátor pre Nové Mesto nad Váhom a široké okolie
EST. 2017

Cenník

1. PREDMEDIAČNÉ KONANIE
a) konanie s žiadateľom o začatie mediácie (oboznámenie sa so sporom, spísanie Žiadosti o začatie mediácie, oslovenie druhej sporovej strany a zistenie, či má druhá sporová strana záujem podstúpiť mediáciu) 70 EUR
b) konanie s oboma sporovými stranami pred podpisom Dohody o začatí mediácie 70 EUR
2. MEDIÁCIA OBČIANSKYCH SPOROV (rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vecné bremená, susedské spory, spotrebiteľské spory zo zmluvy: kúpnej / o dielo / poistnej / o obstaraní zájazdu / lízingovej / o úvere) a MEDIÁCIA PRACOVNÝCH SPOROV (spory na pracovisku medzi: zamestnancom a zamestnávateľom / zamestnancami / zamestnávateľom a odbormi, spory pri: nedodržaní kolektívnych zmlúv / ukončení pracovného pomeru)
a) nemajetkové spory 40 EUR / hodina
b) majetkové spory
do 3.320 EUR alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 80 EUR/hodina
od 3.321 EUR do 6.640 EUR 5 % z hodnoty
od 6.641 EUR do 16.600 EUR 4 % z hodnoty
od 16.601 EUR do 33.200 EUR 3 % z hodnoty
od 33.201 EUR do 66.400 EUR 2 % z hodnoty
66.401 EUR a viac 1 % z hodnoty
3. MEDIÁCIA OBCHODNÝCH SPOROV (nedodržanie zmluvných podmienok, porušenie zmluvnej povinnosti, spory medzi: spoločníkmi / spoločníkmi a orgánmi obchodných spoločností):
a) nemajetkové spory:
fyzická osoba / fyzická osoba 80 EUR / hodina
fyzická osoba / právnická osoba 120 EUR / hodina
právnická osoba / právnická osoba 160 EUR / hodina
b) majetkové spory:
do 3.320 EUR alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 120 EUR / hodina
od 3.321 EUR do 6.640 EUR 13,3 % z hodnoty
od 6.641 EUR do 16.600 EUR 9,3 % z hodnoty
od 16.601 EUR do 33.200 EUR 6,7 % z hodnoty
od 33.201 EUR do 66.400 EUR 2,7 % z hodnoty
66.401 EUR a viac 1,3 % z hodnoty

Možnosti platby

  • hotovosť
  • platobné karty
Platobny terminal
Platobne karty

Poznámky:

  • Všetky ceny sú vrátane DPH.
  • Vernostný zľavový poukaz vo výške 20 EUR, si po jeho obdržaní možno uplatniť pri predmediačnom konaní ďalšieho sporu.
  • Cenu predmediačného konania hradí žiadateľ o začatie mediácie.
  • Cenu mediácie hradia sporové strany štandardne tak, že si ju rozdelia medzi seba rovným dielom (môžu sa však dohodnúť aj na úhrade v inom percentuálnom pomere).
  • Cenou za hodinu mediácie sa rozumie cena za každú začatú hodinu mediácie.
  • Pri mediácii spotrebiteľského sporu, hradí spotrebiteľ maximálne 10 % z celkovej ceny mediácie, avšak zároveň maximálne do výšky 20 EUR (zvyšok ceny mediácie musí uhradiť v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov druhá sporová strana).

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.12.2019