JUDr. Martin Pavlík, PhD.

Mediátor pre Nové Mesto nad Váhom a široké okolie

Cenník

1. Predmediačné konanie [a) konanie s žiadateľom o začatie mediácie - oboznámenie sa so sporom, spísanie Žiadosti o začatie mediácie, oslovenie druhej sporovej strany a zistenie, či má druhá sporová strana záujem podstúpiť mediáciu; b) konanie s oboma sporovými stranami pred podpisom Dohody o začatí mediácie]: 50 €
2. Mediácia občianskych sporov (rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vecné bremená, susedské spory, spotrebiteľské spory zo zmluvy: kúpnej / o dielo / poistnej / o obstaraní zájazdu / lízingovej / o úvere):
a) nemajetkové spory 25 €/hodina
b) majetkové spory
do 1.660 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 55 €/hodina
1.661 € a viac 85 €/hodina
3. Mediácia obchodných sporov (nedodržanie zmluvných podmienok, porušenie zmluvnej povinnosti, spory medzi: spoločníkmi / spoločníkmi a orgánmi obchodných spoločností):
a) nemajetkové spory:
fyzická osoba/fyzická osoba 55 €/hodina
fyzická osoba/právnická osoba 85 €/hodina
právnická osoba/právnická osoba 115 €/hodina
b) majetkové spory:
do 3.320 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 85 €/hodina
od 3.321 € do 6.640 € 9% z hodnoty
od 6.641 € do 16.600 € 6% z hodnoty
od 16.601 € do 33.200 € 4% z hodnoty
od 33.201 € do 66.400 € 1% z hodnoty
66.401 € a viac 0,5% z hodnoty
4. Mediácia pracovných sporov (spory na pracovisku medzi: zamestnancom a zamestnávateľom / zamestnancami / zamestnávateľom a odbormi, spory pri: nedodržaní kolektívnych zmlúv / ukončení pracovného pomeru)

25 €/hodina

Možnosti platby

  • hotovosť
  • platobné karty
Platobny terminal
Platobne karty

Poznámky:

  • Všetky ceny sú vrátane DPH.
  • Cenou za hodinu predmediačného konania a mediácie sa rozumie cena za každú začatú hodinu.
  • Cenu predmediačného konania hradí žiadateľ o začatie mediácie.
  • Cenu mediácie hradia sporové strany štandardne tak, že si ju rozdelia medzi seba rovným dielom (môžu sa však dohodnúť aj na úhrade v inom percentuálnom pomere).
  • Pri mediácii spotrebiteľského sporu, hradí spotrebiteľ maximálne 10% z celkovej ceny mediácie, avšak zároveň maximálne do výšky 20 € (zvyšok ceny mediácie musí uhradiť v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov druhá sporová strana).

V Novom Meste nad Váhom, dňa 31.03.2019